قرمزی پوست چرا اتفاق می افتد؟

موارد مختلفی می‌تواند باعث تحریک یا قرمزی پوست شود. این قرمزی ممکن است یک واکنس حیاتی بدن باشد. در این حالت خون به سطح پوست سرازیر می‌شود تا با ویروس‌ها مبارزه کند و در نهایت بهبود یابد. همچنین، سوختگی‌های ناشی از تابش آفتاب نیز می‌توانند عاملی برای سرخ شدن پوست باشد یا واکنش‌های آلرژیک به فصول مختلف […]