تفاوت های آرایش و گریم

تصور کنید به آرایشگاه رفته‌اید و از آرایشگر خواسته‌اید برای مراسم مدنظرتان صورتتان را گریم کند؛ ولی وقتی کار به پایان می‌رسد، متوجه می‌شوید منظورتان را به آرایشگر اشتباه رسانده‌اید؛ یعنی کار به همان شکلی که خواسته ‌بودید، نشده و هیچ گریمی روی صورتتان انجام نشده ‌است. بارها اتفاق افتاده‌ است که افراد به دلیل […]